[block id=”138″]

ALGEMENE VOORWAARDEN DropTalents

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meervoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. DropTalents: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Vreugdenhilstraat 8, 3864PK te Nijkerkerveen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73076309.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, ouder of wettelijke vertegenwoordiger van de voetballer als bedoeld in het volgende lid, die met DropTalents een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Voetballer: ieder minderjarig jongetje dan wel meisje waarover de wederpartij het ouderlijk gezag heeft, van wie in het kader van de overeenkomst een of meerdere video’s middels de website worden geüpload en die vervolgens eventueel deelneemt aan een talentendag of (privé)training.
 4. Overeenkomst: iedere tussen DropTalents en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, betreffende:
 • de middels registratie op de website tot stand gekomen gebruiksovereenkomst in het kader waarvan de wederpartij, conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden, video’s kan uploaden; en/of,
 • de inschrijving van de voetballer voor deelname aan een talentendag of (privé)training.
 1. Website: droptalents.com, www.droptalents.nl, www.onlinesoccerscouts.nl, dan wel www.onlinesoccerscouts.com.
 2. Video: iedere door de wederpartij middels de website geüploade video waarop de voetballer voetballend actief is en waarmee het voetbaltalent van de voetballer wordt getoond.
 3. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DropTalents en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 4. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 3. | OVER DROPTALENTS, REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 1. DropTalents exploiteert middels de website een online scoutingsplatform. Na registratie van de wederpartij op de website en goedkeuring daarvan door DropTalents, kan de wederpartij conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden, video’s uploaden waarop het voetbaltalent van het kind waarover de wederpartij ouderlijk gezag heeft (voetballer in de zin van artikel 1.3) wordt getoond.
 2. Voor gebruik van het online scoutingsplatform dient de wederpartij zich op de website te registreren. De wederpartij dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Indien de registratie van de wederpartij door DropTalents wordt goedgekeurd, zal DropTalents de registratie per e-mail aan de wederpartij bevestigen en kan de wederpartij haar registratie definitief maken door binnen de geldigheidsduur daarvan op de bevestigingslink te klikken. DropTalents is, indien hij daartoe gegronde redenen acht te hebben, te allen tijde gerechtigd om naar aanleiding van de door de wederpartij bij de registratie verstrekte gegevens, de registratie van de wederpartij niet te bevestigen. Het aanbod van DropTalents tot gebruik van het online scoutingsplatform door de wederpartij is dan ook geheel vrijblijvend.
 3. Nadat DropTalents de registratie van de wederpartij heeft bevestigd en de wederpartij haar registratie definitief heeft gemaakt, kan de wederpartij op de daartoe op de website aangewezen wijze een eerste video uploaden waarop het talent van de voetballer wordt getoond. De wederpartij dient daarbij de gevraagde verplichte gegevens omtrent de voetballer volledig en naar waarheid op te geven.
 4. De in het vorige lid bedoelde eerste video wordt na ontvangst daarvan door DropTalents beoordeeld. Indien DropTalents naar aanleiding van de beoordeling van deze video van oordeel is dat de voetballer mogelijk in aanmerking komt voor deelname aan een talentendag, dan wordt de wederpartij daarvan op de hoogte gesteld en kan zij, wederom op de daartoe middels de website aangewezen wijze, een tweede video uploaden, welke eveneens zal worden beoordeeld door DropTalents. Indien DropTalents naar aanleiding van de beoordeling van deze tweede video van oordeel is dat de voetballer in aanmerking komt voor deelname aan een talentendag, dan wordt de wederpartij daarvan op de hoogte gesteld en kan zij de voetballer inschrijven voor deelname aan een talentendag, e.e.a. conform het bepaalde in artikel 4.
 5. Indien DropTalents naar aanleiding van de beoordeling van de tweede video als bedoeld in het vorige lid erover twijfelt of de voetballer over voldoende talent voor deelname aan een talentendag beschikt, kan DropTalents de wederpartij verzoeken een derde, en in een voorkomend geval een vierde video te uploaden.
 6. Indien DropTalents naar aanleiding van de beoordeling van de tweede, derde dan wel vierde video als bedoeld in het vorige lid van oordeel is dat de voetballer niet in aanmerking komt voor deelname aan een talentendag, wordt de wederpartij daarvan in kennis gesteld en kan zij de voetballer inschrijven voor deelname aan een (privé)training.
 7. Elke video die de wederpartij middels de website uploadt dient, wat betreft bijvoorbeeld inhoud, lengte en bestandsformaat, te voldoen aan de eisen die voorafgaand daaraan uitdrukkelijk op de website zijn vermeld.
 8. De beoordeling of de voetballer over voldoende talent beschikt en al dan niet in aanmerking komt voor deelname aan een talentendag, komt uitsluitend aan DropTalents toe. Over de beoordeling van DropTalents kan dan ook niet worden geklaagd of gecorrespondeerd. Bij beoordelingen van video’s maakt DropTalents gebruik van in de voetballerij gekwalificeerde personen met ruime voetbal-, voetbaltrainings- en voetbalscout-ervaring.
 9. Video’s worden nimmer voor andere gebruikers of bezoekers van de website zichtbaar gemaakt.

ARTIKEL 4. | TALENTENDAGEN EN (PRIVÉ)TRAININGEN

 1. Voor de inschrijving voor een talentendag of (privé)training dient de wederpartij het daartoe door DropTalents per e-mail aangeboden inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen en terug te sturen naar DropTalents.
 2. De talentendag of (privé)training voor de voetballer vindt plaats op de datum, tijd en locatie zoals op het inschrijfformulier is vermeld.
 3. Voor deelname aan een talentendag of (privé)training is de wederpartij deelnamekosten verschuldigd. De wederpartij ontvangt daartoe per e-mail een factuur. Betaling van het factuurbedrag dient middels overboeking te geschieden, binnen vijf werkdagen na factuurdatum.
 4. Op de talentendag zijn scouts van diverse profclubs aanwezig om de voetballer te beoordelen. Indien een scout de voetballer wil uitnodigen voor een stage bij de betreffende profclub, dan zal de scout dit bij DropTalents aangeven en dan ontvangt de scout de contactgegevens van de wederpartij. De wederpartij stemt ermee in dat haar contactgegevens voor deze doeleinden mogen worden uitgewisseld met de scout.
 5. Indien tijdige betaling van de deelnamekosten als bedoeld in lid 3 achterwege blijft, vervalt het recht van de voetballer op deelname aan de talentendag c.q. (privé)training. Niet tijdige betaling wordt aangemerkt als annulering in de zin van het bepaalde in lid 6.

Annulering en verplaatsing van de inschrijving door de wederpartij

 1. De wederpartij is gerechtigd de inschrijving voor de talentendag of (privé)training, tegen restitutie dan wel kwijtschelding van de deelnamekosten, tot 7 dagen na de inschrijving te annuleren.
 2. Latere annulering is uitsluitend mogelijk in geval van ongeval, sterfgeval, ernstige blessure, ziekte of andere persoonlijke calamiteiten betreffende de voetballer of wederpartij, mits de wederpartij dit op verzoek van DropTalents aannemelijk maakt. De wederpartij is in die gevallen gerechtigd de deelname, zonder extra kosten, te verplaatsen naar een andere door DropTalents aangeboden datum en tijd. Indien de wederpartij van deze mogelijkheid tot verplaatsing geen gebruik wenst te maken, maakt de wederpartij aanspraak op kwijtschelding dan wel terugbetaling van de deelnamekosten, met dien verstande dat € 7,50 wordt verrekend ter compensatie van DropTalents voor de gemaakte administratiekosten en kosten van bestelde lunch en drankjes tijdens de talentendag c.q. (privé)training.
 3. Een verzoek van de wederpartij tot annulering of verplaatsing als in de vorige leden bedoeld, dient per e-mail bij DropTalents te worden ingediend.

Annulering en verplaatsing van de inschrijving door DropTalents

 1. DropTalents behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen, overmacht of andere onvoorziene bijzondere omstandigheden, een talentendag of (privé)training te annuleren. DropTalents zal de wederpartij in dat geval een alternatieve datum, tijd en/of locatie voor de deelname aanbieden. Indien een alternatieve datum, tijd en/of locatie niet beschikbaar is, zal DropTalents de deelnamekosten kwijtschelden dan wel deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de annulering, aan de wederpartij terugbetalen.
 2. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de deelname op een alternatieve datum, tijd en/of locatie, maakt de wederpartij, conform het bepaalde in het vorige lid, eveneens aanspraak op kwijtschelding of terugbetaling.
 3. Op de inschrijving voor een alternatieve datum, tijd en/of locatie, vindt lid 6, 7 en 8 overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 5. | DEELNAME AAN TALENTENDAGEN EN (PRIVÉ)TRAININGEN

 1. De wederpartij staat ervoor in dat de voetballer tijdens de talentendag dan wel (privé)training in goede gezondheid en fysiek en mentaal in staat is om de talentendag c.q. (privé)training te volgen. Deelname aan de talentendag of (privé)training is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico. DropTalents is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. In geval van bijzondere omstandigheden betreffende de gezondheid van de voetballer, zoals in geval van allergieën, dient de wederpartij dit uiterlijk bij de inschrijving aan DropTalents mede te delen. Ook indien DropTalents op de hoogte is van dergelijke bijzondere omstandigheden, is deelname aan de talentendag c.q. (privé)training volledig voor eigen risico.
 2. De voetballer dient zich tijdens de talentendag of (privé)training behoorlijk te gedragen. Indien hij tijdens de talentendag of (privé)training voor andere deelnemers of DropTalents zodanige hinder of last oplevert dat verdere deelname door de voetballer redelijkerwijs niet kan worden gevergd, is DropTalents gerechtigd de deelname van de voetballer te beëindigen, zulks zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op enige restitutie van de deelnamekosten.

Gevonden voorwerpen

 1. Tijdens talentendagen en (privé)trainingen gevonden voorwerpen worden tot twee weken na afloop daarvan door DropTalents bewaard. Indien de wederpartij van haar gevonden voorwerpen niet binnen deze termijn heeft afgehaald, is DropTalents gerechtigd deze aan een goed doel te schenken.

ARTIKEL 6. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Deelname aan een talentendag of (privé)training en de aanwezigheid tijdens een talentendag of (privé)training is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico. DropTalents is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk.
 2. DropTalents is nimmer aansprakelijk voor verlies, beschadiging en diefstal van persoonlijke bezittingen van de wederpartij of voetballer.
 3. DropTalents is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden, zoals scouts, van wiens hulp DropTalents bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 4. DropTalents is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. DropTalents is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade opgelopen tijdens een talentendag of (privé)training.
 6. DropTalents kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van DropTalents in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 7. De aansprakelijkheid van DropTalents is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, oftewel de deelnamekosten in het kader van de talentendag of (privé)training.
 8. De wederpartij vrijwaart DropTalents van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de wederpartij of voetballer toerekenbaar is.

ARTIKEL 7. | PRIVACY

 1. Door DropTalents van de wederpartij ontvangen video’s worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze door DropTalents zijn ontvangen. De video’s worden eveneens niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de beoordeling van het talent van de voetballer.
 2. Tijdens talentendagen zal DropTalents foto- en filmopnamen maken waarop de voetballer en/of wederpartij zichtbaar kan zijn. De wederpartij stemt ermee in dat DropTalents de opnamen waarop de voetballer en/of wederpartij zichtbaar is, mag gebruiken ter promotie van de activiteiten van DropTalents op zijn website, sociale mediapagina’s of in andere uitingen. De wederpartij kan haar instemming daarvoor te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van deze verwerking vóór de intrekking daarvan.

 

[gap]

[block id=”64″]

[block id=”54″]

[block id=”587″]