Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.droptalents.com.

Privacy policy DropTalents

DropTalents respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door DropTalents worden verwerkt. DropTalents verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en geregistreerde gebruikers van deze website, alsook van jonge voetballers over wie de op deze website geregistreerde gebruikers het ouderlijk gezag hebben.

DropTalents acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. DropTalents zal de van u verkregen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

DropTalents exploiteert middels deze website een online scoutingsplatform voor jonge voetballers. Na registratie van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van de voetballer, kan de ouder c.q. wettelijke vertegenwoordiger video’s uploaden waarop het voetbaltalent van de voetballer wordt getoond. Bij de registratie geeft de ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn e-mailadres en een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord op. Vervolgens ontvangen zij op dat e-mailadres een mail met een bevestigingslink. Via deze link maakt de ouder of wettelijke vertegenwoordiger de registratie definitief. Na de registratie dient de ouder of wettelijke vertegenwoordiger onder zijn account op deze website de volgende persoonsgegevens te verstrekken: zijn voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en relatie tot de voetballer en dient hij aanvullende informatie over de voetballer te verstrekken als een filmpje wordt geüpload; in dat kader wordt gevraagd naar de naam van de voetballer, zijn geboortedatum, de voetbalvereniging waar en het team en de klasse waarin hij speelt, zijn positie op het veld en nog andere informatie, bijvoorbeeld wat betreft links-, rechts- of tweebenigheid, zijn favoriete positie en zijn favoriete profclub. Ook wordt gevraagd om onder het account van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger een foto te plaatsen in het spelersprofiel, om duidelijk te krijgen op wie DropTalents in de video moet letten.

Geüploade video’s worden na ontvangst intern door medewerkers/vrijwilligers van DropTalents, met ruime voetbal-, voetbaltrainings- en voetbalscout-ervaring, beoordeeld. Er wordt dan gekeken of de voetballer zal worden uitgenodigd voor een talentendag. Indien dit niet het geval is, wordt een (privé)training aangeboden.

Op talentendagen zijn scouts van diverse profclubs aanwezig om de voetballers te beoordelen. Indien een scout de voetballer wil uitnodigen voor een stage bij de betreffende profclub, dan zal de scout dit bij DropTalents aangeven en dan ontvangt de scout de contactgegevens van de betreffende ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij de registratie op de website is de ouder c.q. wettelijke vertegenwoordiger er middels de algemene voorwaarden van DropTalents, welke onderdeel zijn van de overeenkomst tussen DropTalents en de ouder c.q. wettelijke vertegenwoordiger, mee akkoord gegaan dat zijn contactgegevens voor deze doeleinden mogen worden uitgewisseld met de betreffende scout. Langs dezelfde weg is toestemming gegeven voor het verwerken van door DropTalents gemaakte foto- en filmopnamen tijdens talentendagen, op welke foto- en/of video-opnamen de voetballer en/of ouder of wettelijke vertegenwoordiger zichtbaar kan zijn. De foto- en/of filmopnamen worden door DropTalents verwerkt ter promotie van de activiteiten van DropTalents op zijn websites, sociale mediapagina’s of in andere uitingen.

Bovenstaande verwerkingen van persoonsgegevens door DropTalents zijn gebaseerd op de toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger, dan wel op de rechtsgrond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen DropTalents en de ouder c.q. wettelijke vertegenwoordiger tot stand gekomen overeenkomst, waaronder begrepen de gebruiksovereenkomst tot stand gekomen door registratie op deze website, alsook de eventuele inschrijving van de voetballer voor een talentendag of (privé)training.

Voorts verwerkt DropTalents persoonsgegevens in verband met contact per e-mail of telefoon, een verstuurd bericht middels het contactformulier op deze website en het inschrijven voor en ontvangen van nieuwsbrieven. Ook deze verwerkingen zijn gebaseerd op toestemming van de betrokkene dan wel op de rechtsgrond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst. De inschrijving voor een nieuwsbrief wordt namelijk ook als overeenkomst aangemerkt.

De door DropTalents ontvangen persoonsgegevens worden door DropTalents uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt.

Naast de rechtsgrond toestemming en ‘ter uitvoering van een overeenkomst’, verwerkt DropTalents persoonsgegevens ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DropTalents of van een derde. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen DropTalents of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van deze website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van deze website door de hostingprovider van DropTalents, om de website en e-mailvoorzieningen van DropTalents te kunnen exploiteren en het delen van persoonsgegevens, zoals vermeld op facturen met betrekking tot de deelname aan talentendagen of (privé)trainingen, met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van DropTalents te kunnen verzorgen en de exploitant van door DropTalents gebruikte cloud-software voor de opslag van data.

Ook werkt DropTalents samen met een derde partij die deze website beheert en daardoor toegang heeft tot de backend van deze website. Deze derde partij heeft uitsluitend toegang tot of de beschikking over de middels deze website verstrekte persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is om de door DropTalents aan deze partij opgedragen taken te kunnen uitvoeren.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van DropTalents toegang hebben tot de verkregen persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie DropTalents persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. DropTalents zal de verkregen persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van DropTalents vallen, evenals door DropTalents ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de ontvangen persoonsgegevens te respecteren. Voor zover DropTalents de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal DropTalents de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat de betreffende persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als DropTalents, zodat de ontvangen persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die DropTalents gebruikt

DropTalents gebruikt functionele en analytische cookies op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de bezoeker van deze website. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursopgaven van de bezoeker onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om deze website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt DropTalents gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van deze website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt DropTalents gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze deze website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op deze website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

De bezoekers van deze website kunnen het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien men het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van deze website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om DropTalents te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens dan wel die van uw minderjarige kind, alsook om beperking van de betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door DropTalents slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. DropTalents legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder mede begrepen versleuteling van de website middels een SSL-certificaat, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking door DropTalents van uw persoonsgegevens of die van uw minderjarige kind, kunt u contact opnemen met DropTalents. DropTalents helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van de bedoelde persoonsgegevens door DropTalents of indien u de betreffende persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

DropTalents
Vreugdenhilstraat 8

3864PK Nijkerkerveen
Telefoonnummer: +31 6 22158080

E-mailadres: info@droptalents.com